Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Sölvesborgsgymnasterna
Alltid i rörelse
Vad står Sölvesborgsgymnasterna för och vad vill vi?
Vår slogan är: "Sölvesborgsgymnasterna - alltid i rörelse."

Vi arbetar för att vara en förening för alla, oberoende ålder, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, etnicitet och funktionsvariationer. 

Vi har en handbok som är framtagen för att ge vägledning och tydlighet kring ledarskap, medlemskap och föräldraansvar som du hittar här 

Vår förening arbetar även efter Riksidrottsförbundets verksamhetsidé som heter "Idrotten vill". Ett dokument som innehåller idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Materialet kan du ta del av här  
Avgifter
Medlemsavgift: 50 kronor/år. 

 

Träningsavgift: 300 kronor/termin.


Försäkring 

Gymnasterna som hoppar trampett och trampolin måste ha en särskild försäkring/licens för att få lov att hoppa. Denna kostar 150 kronor/år

 

Stödmedlem 200 kr/år (medlemsavgift ingår)
Stötta föreningen och få information om vår verksamhet utan att träna.

Föreningen Sölvesborgsgymnasterna
Sölvesborgsgymnasterna är en ideell förening som har gymnastik för såväl barn som vuxna. Vår målsättning är att kunna erbjuda gymnastik i olika former för alla.

Föreningsfakta
Bildad1995-01-02
Föreningsnummer31257-19
AdressAnna Lindh, Lörby Skog 99-4
Postadress294 94 Sölvesborg
Telefon0709-96 16 36
E-postlorbyskog@gmail.com
Hemsidawww.solvesborgsgymnasterna.se
Bankgiro5753-5676
Organisationsnummer
836201-1176

Vår träning är i idrottshallen som tillhör Hjortakroksskolan. Adressen är Hjortakroksvägen 23, 294 38 Sölvesborg.
Aerobic och motionsgymnastiken är i idrottshallen som tillhör Falkviksgårdens skola. Adressen är Rönnevägen 2, 294 35 Sölvesborg.

Fakturaadress:

Sölvesborgsgymnasterna
Fredrik Belfrage
Fjärilsvägen 8

294 36 Sölvesborg


Inloggningsida till idrottonline: http://idrottonline.se/ForeningenSolvesborgsgymnasterna-Gymnastik

Hantering av personuppgifter enligt GDPR
Det har införts en skärpt lagstiftning gällande hantering av personuppgifter, GDPR. Vi hanterat de personuppgifter som vi har på er enligt de direktiv som finns. Undrar ni över något gällande detta är ni välkomna att kontakta vår ordförande Anna Lindh på e-post: lorbyskog@gmail.com eller telefon: 0709-96 16 36.

Styrelsen 2019

Ordförande - Anna Lindh

Sekreterare - Ing-Marie Göransson

Kassör - Fredrik Belfrage

Ledamöter - Monica Andersson, Sabina Bjerstedt, Hilma Larsson, Anna-Kerstin Håkansson och Carmen Navarro Svensson


Stadgar

Stadgar för Föreningen Sölvesborgsgymnasterna med hemort i Sölvesborgs kommun.

 

Föreningen bildades den 2 januari 1995.

Stadgarna är fastställda av styrelsen den 2 januari 1995.

Stadgarna ändrade och fastställda vid årsmöte 19 mars 2016.

 

1 § Ändamål

·         Föreningen skall, i mån av resurser och ledare, bedriva gymnastik för alla oavsett ålder, kön och förmåga.

·         Föreningen skall medverka till ett ökat psykiskt och fysiskt välbefinnande.

·         Föreningen skall i sin verksamhet motverka våld, mobbing, rasism och droger.

·         Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”.

 

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

3 § Tillhörighet mm

Föreningen är medlem i Gymnastikförbundet och därigenom ansluten till Riksidrottsförbundet.

 

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

Styrelsen får tillsätta särskilda arbetsgrupper, för ledning av speciella verksamheter inom styrelsens arbetsområde.


 5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

 

7 § Stadgetolkning mm

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol.

 

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

 

10 § Medlemskap

Medlemskap ingås genom anmälan och betalning.

 

11 § Uteslutning mm

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om nekat medlemskap kan omprövas av föreningens årsmöte.

 

12 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem:

·         har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

·         har rätt till information om föreningens angelägenheter,

·         skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda
          organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

·         har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

·         skall betala terminsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen, senast det datum
          som anges på fakturan. 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

13 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna och kungöras på hemsidan.

 

14 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.

Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

15 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

16 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

17 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

18 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen som uppnått åldern 18 år.

 

19 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år: År 1 väljs 4 ledamöter, År 2 väljs 3 ledamöter

d) 1 revisor för en tid av 1 år och 1 revisorsuppleant för en tid av 1 år.

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall vara sammankallande

13. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

20 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet och kungöras inom samma tid på hemsidan.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.
 

VALBEREDNINGEN

21 § Sammansättning, skyldigheter

Valberedningen består av 2 ledamöter varav en sammankallande.

Valberedningen skall senast en vecka före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast 1 vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

REVISORER

22 § Revision

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

                                                                      

STYRELSEN

23 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 7 övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.


24 § Styrelsens skyldigheter

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

verkställa av årsmötet fattade beslut,

planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

ansvara för och förvalta föreningens medel,

tillställa revisorn räkenskaper m.m. enligt 23 §,

förbereda årsmöte.

se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett 
betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,

se till att fattade beslut har verkställts,

årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar

beslutade avgifter till föreningen,

se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrotts-
organisationer m.fl.,

se till att föreningens medlemmar i föreningens verksamhet 
är försäkrade på ett betryggande sätt.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

Det åligger sekreteraren att

föra protokoll över styrelsens sammanträden

Det åligger kassören att

svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra 
bok över föreningens räkenskaper,

årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration,

särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och

övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs.

 

25 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefon-och mail sammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

26 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 
stöd sölvesborgsymnasterna